شیمی عکاسی: به اطلاع محققان و خوانندگان گرام میرسانیم : متاسفانه یک سایت کتاب فروشی  - اقدام به فروش کتاب مجموعه سوالات شیمی عکاسی ما را نموده است  - که برای ما موردی مشکوک تلقی میگردد و اخطارهای لازم را به مدیر ان سایت ابلاغ نموده ایم ! سایت " بای بوک" که کتاب ما را برای فروش تبلیغ میکند ما نمی دانیم اصلا انها مجلدات انرا از کجا تامین نموده است -این سایت انگار هیچ احترامی به حقوق موالفین و مصنفین قایل نبوده و خدا وند میداند از کجا کتاب می اورده و انرا میفروخته اند - سوال اساسی  ما این است : شما کتاب مارا ازکجا تهیه میکنید؟- متاسفانه خبرنگار ما از دانشگاه هنر تهران خبر اورده که تمام دانشجویان انجا کتاب مارا خریده اند درحالیکه مغازه هاییکه کتاب مارا میفروشند -  امار دیگری میدهند که حاکی از فروش اندکی است!بهر حال این سایت کذایی هیچ ارتباطی باما پدید اورندگان کتاب ندارد و متاسفانه ضرر و زیان  بزرگی بما وارد کرده که الانه مارا از ادامه کار تحقیقاتی مان  مانع شده و باز داشته است!بای بوک ننگت باد!