س:کارگردان کیست؟ج:کسی است که بیشترین مسئولیت را در قبال تصویر و صدای فیلم دارد. او کسی است که ساخت فیلم را بر عهده دارد و معمولا فکر نهفته در فیلم و شکل نهایی اثر از اوست.
س: درکدام دوره سینما-نقش کارگردان به اندازه ای که بعدها مهم و تاثیرگزار شد ، نبود؟ج:  در سال های آغازین تاریخ فیلم سازی.
س:دلیل کم اهمیت بودن نقش کارگردان درابتدای تاریخ سینما چه بود؟ج:زیرا ساختار فیلم ها بسیار ساده و به دور از هر گونه پیچیدگی بود.
س:.............فکر ، دیدگاه و خلاقیت خود را در فیلم ها اعمال می کند؟ج: کارگردان.
س:در دوران اوج نظام استودیویی ، میان سردمداران استودیوها و فیلم سازان منازعه ای دامنه دار............ به وجود آمد؟ج: بین پول و هنر.
س:در دهه 1950 از سوی منتقدان و تحلیل گران فرانسوی - کدام تئوری سینمایی را مطرح کردند؟ج: تئوری مولف ( Auteur Theory )
س:
کارگردانی شامل کدامست؟ج:  شامل ، برنامه ریزی ساخت فیلم ، نظارت بر ساخت آن ، ارائه دستورالعمل به بازیگران و کلیه دست اندرکاران فنی تولید و ارائه تصویری هنری و فنی به فیلم از خلال امور این چنینی و مشابه آن است ، که توسط فردی به نام کارگردان صورت می گیرد.
س: منظور از میزانسن کدامست؟ج: اصطلاحی است فرانسوی ، در اصل متعلق به تئاتر و به معنای چیدن صحنه ، صحنه آرایی و به صحنه آوردن یک کنش. در تئاتر ، این اصطلاح به روش مرتب کردن صحنه توسط کارگردان نمایش نامه اطلاق می شد.
س: سه وظیفه مهم کارگردان که نقش اصلی در ساختار فیلم و هویت سمعی و بصری آن دارد- کدامست؟ج: 1 - میزانسن 2 - دکوپاز 3 - عوامل پنج گانه کارگردانی.
س: کارگردان موظف است ، تا به وسیله تمهیداتی که می اندیشد ، فیلم نامه را به جذاب ترین و حرفه ای ترین شکل ، به .............. بدل کند ؟ج: تصویر.
س: عوامل پنج گانه کارگردانی کدامند؟ج: ترکیب بندی تصویر - توازن -پرسپکتیو - خط فرضی -ترانزیشن .
س: اتو برام - در دسته بندی کارگردان های کدام مکتب قرار میگیرد؟ج: «صحنهء آزاد» اتو برام برای ناتورالیزم‌ بی‌مثال بود.
س: اندره انتوان که بود؟ج:
هنرپیشه، و کارگردان اهل فرانسه بود.اورا بعنوان طبیعت گرایی افراطی میشناسند.
س:
کدام هنرمند تئاتری با اعتراض به اینکه تئاترانباشته ازکلمات شده درحالیکه ریشه اش دررقص ومیم بوده است،سخنگو،پیامبر ورهبرانقلاب علیه واقعگرایی شد ونام کتاب مهم اوچیست؟ج:
ادوارد گوردون کریگ- هنرتئاتر
 س: ریتم رویدادها درکدام بخش ازساختارارسطوئی باید تندتراجراء گردد؟ج:
بین نقطه عطف اول ودوم.
س: مترلینگ وبوشنر،درام نویسان کدام سبک هستند؟ج:
سمبولیسم واکسپرسیونیسم.
س:کدام مفهوم معنا شناختی(دلالت چیزی برچیزدیگر)است که شگردی برای ایجاز نیزمحسوب می شود ورویکرد اولیه مه یر هولد پس ازافتتاح استودیو هنرمسکوبا آن آغازمی شود؟ج: نماد گرایی.