س: ادوارد استایکن وظیفه عکاسی را چه میداند؟
ج: که ادمی را برای ادمی و هر انسان را برای خویش تفسیر کند و این پیچیده ترین کاری است که در جهان وجود دارد.
س: امبرتو اکو یک اثر هنری را دارای   کدام صفات میداند؟
ج: یک اثر هنری را اثری ( گشوده و باز) میخواند و اعتقاد دارد که مخاطبان می توانند برداشت های متعددی از ان داشته باشند.
س:در تحلل یک عکس برچه محتوا و جنبه هایی تاکید میشود؟
ج:علاوه برپرداختن بمحتوای " هنری" و جنبه های فنی و تکنیکی ان میتوان جنبه های کاربردی -تاریخی -روانشناسی و اجتماعی ان را نیز مورد بررسی قرار داد.
س:روش تجزیه و تحلیل عکس دارای چند گام است؟
ج:گام اول :تو صیف عکس - گام دوم : توجه بموضوع عکس- گام سوم : توصیف  فرم عکس - گام چهارم:تحلیل عکس .
س:در توصیف فرم عکس بکدام توجه میشود؟
ج:رنگی یا سیاه و سفید بودن عکس - کمپوزیسیون و یا ترکیب بندی-در کل چگونگی ارایه شدن یک موضوع است

س:در هنر اسلامی توجه به بعد معنوی هنر با کدام کلمات همنشین شده است؟
ج: کلمات جمال و جلال
س: کلمه فرهنگ از کدام تشکیل شده است ؟
ج:از دو جز( فر) و (هنگ) که فر بمعنای بالا و هنگ بمعنی کشیدن و در مجموع برکشیدن را هم معنی اند.

س: دهه 1930 زمان رواج کدام سبک عکاسی بود؟
ج: عکاسی مستند که زادگاهش در فرانسه و اروپا بود و کلمه" مستند نگاری"  و فتو جورنالیسم چند سال زودتر از امریکا در اروپا رواج یافت .
س:نمونه جریان -عینیت گرایی- در المان کارهای کدام عکاس بود؟ج: کارهای - البرت رنجر پاتش.
س: نماینده سبک عکاسی مستقیم  کدامها بودند؟
ج: پل استرند - الفرد استگلیتز - ادوارد وستون  و استایکن .
س: تلاش سبک عکاسی مستقیم برکدام متمرکز بود؟
ج: میکوشیدند تا بکشف تازه ای از سادگی و بی پیرایگی در قالب یک گرایش توصیفی برسند .
س: عکس های " رنجر پاتش"  دارای کدام زاویه دید است  و کدام کتاب را منتشر کرد؟ج:کلوز اپ(بسته) وکتاب " جهان زیباست را منتشر کرد .
س:از چه سالی " کمرا ورک" در جهت گسترش " عکاسی مستقیم " گام برداشت ؟
ج: این نشریه که  استگلیتز منتشرش میکرد سالها مرکز نقاشی نمایی بود ولی در سال1916 با چاپ اثار پل استرند  - عکاسی مستقیم را بعنوان الگوی جدید معرفی کرد.
س: عکس مرد در حال چرت زدن - شیشه شکسته - سایه چنگال و بشقاب - از کیست ؟
ج: اندره کرتج-  مستند نگار-که محبوب ترین عکاس قرن بیستم است .
س: بیشتر عکس هاییکه از بو میان سرخ پوست گرفته شده -کار کدام است؟ج: ادوارد کرتیس.
س:عکس های مهاجران و اجاره نشینان نیویورک را که ثبت کرده است؟ج: جاکوب ریس.
س: عکس کودکانیکه در صنایع  بکارکمرشکن میپرداختند را که ثبت کرده است؟ج: لوییس هاین
س: عکس سر مار -را کدام عکاس بزرگ ثبت کرده است؟ج: البرت رنجر پاتش که نماینده جریان " عینیت گرایی اوانگارد المان " بود.
س: کدام موارد عکاس خبری را برموضوع مسلط میکند؟
ج:بموقع حاضر شدن در صحنه و قرار گرفتن در زاویه مناسبی  که بر موضوع اشراف داشته باشد .
س:رابطه عکاسی جنگ با تصور مردمان چیست؟
ج:تصور مردم را از پیدیه جنگ تغییر داد عکاسی جنگ بمردم کمک میکند تا عمق یک فاجعه جنگی را از طریق نوشتار قابل انتقال نیست درک کنند.
س:کارتیه برسون از کدام بزرگان پرتره نگاری کرده است؟
ج:سیمون دو بوار - البر کامو - محمد علی جناح - چه گوارا -پیکاسو - پل سارتر....
س:کارتیه برسون در کجا بدنیا امد و  در کجا مرد؟
ج:در 1908 در شان لو نزدیک پاریس بدنیا امد  در 16 سالگی به اکادمی "لوت" رفت -در 1930 به سربازی رفت و 1934 با اعضای اینده بنگاه عکس مگنوم اشنا شد و در 2004 در " مون زوستن " فرانسه درگذشت.
س: اصلی ترین عنصر در عکاسی کدام است؟ج:فریم - کادر و یا قاب .
س:مادوز - با چه سبکی شناخته میشود؟ج: با عکس های سورئالیستی.
س: مادوز دارای کدام مدارج علمی است؟ج: دردانشگاه مادرید تاریخ هنر خوانده است.
س: مادوز چند نمایشگاه عکس برگزار کرد؟ج:بیش از هفتاد نمایشگاه .
س: عکس های مادوز دارای چه مد رنگی هستند؟ج: همه سیاه وسفید و اغلب با ته رنگ سپیا .
س: اسماعیل عباسی -مجموعه های عکس را به چند گروه تقسیم میکند؟
ج:گزارش تصویری (فتو ریپرتیج)-داستان تصویری(فتو استوری)- مقاله تصویری (فتو اس سی).