سوالات فصل دوم:
1- پردازش اطلاعاتی ما از کدام جنبه هاجمع اوری میشود؟(ماامارگران کدام موضوع ایم؟)
ج:از جنبه های اثار هنری- هنرمندان و محیطهای هنری
2 - کارپردازش اطلاعاتی در زمینه کدام پژوهشها انجام می گردد؟
ج:تاریخ هنر

3 - برای نتیجه گیری مطلوب در تاریخ هنر لازم است کدام ها ازموده شوند؟
ج:لازم است همه انواع فرضییات -امکانات و مهارتها و شیوه های ممکن ازموده شوند
4 - تاریخ هنر چیست؟
ج:قواعدی برای مطالعه تحولات وپیشرفتهای انسانها و جوامع در علوم هنری

شیمی عکاسی تقدیم میکند:
5 - هدف مشترک حوزه (تاریخ و تاریخ هنر )کدامند؟
ج: تلاش برای یافتن  اطلاعات ضروری و پردازش انهابصورت مطالبی قابل فهم که جنبه عینی داشته باشند.
6 - درپژوهش تاریخ هنر  مطالب قابل فهم که جنبه عینی داشته باشند باید مورد توافق کدام باشند؟
ج:اکثر صاحب نظران در مورد ان با هم توافق داشته باشند
7 - نقد هنری  و یا درک هنری چگونه با تا ریخ هنر متمایز است؟
ج:نقد - درک فرد یا افرادی خاص از اثار هنری میباشد ولی در تاریخ هنر ما به رای اکثریت صاحب نظران محتاجیم
8 - نقد هنری کدام است؟
ج: عبارت است از پردازش عقایدی که بداوری و قضاوت کیفی اثار هنری منتهی میشوند
9 - کدام بدنبال لذت بردن از کیفیت هنری است؟ج: شناخت و درک هنر
10 - اهداف اصلی مطالعه تاریخ هنر کدامند؟
ج:عبارتند از گرداوری  اطلاعات  ضروری - نظم بخشیدن به این اطلاعات - تفسیر کردن اطلاعات و بالاخره نگارش دقیق و روشن و بصری این حقایق
11 - اطلاعات بصری اثار هنری کدامند؟
ج:فرمها و مضامین
12 - منبع اصلی اطلاعات مورخان هنر کدام است؟ج: اثار هنری
13 - سه عامل اساسی برای طبقه بندی اطلاعات هنری کدامند؟ج:1 - زمان 2 - مکان 3 - هنرمند
14 - برای بررسی هنرمند دست بکدام پیوندهای خاص  میزنیم ؟
ج:ارتباط دادن  اثر هنری بپیوند هایی از گرایشها و ارزشها و باورها و علاقه مندیها
15 - منظور از عامل مکان برای طبقه بندی اطلاعات هنری کدام است؟
ج:منظور یک بستر فرهنگی و محیطی
16 - منظور از زمان در پردازش هنری کدام است؟
ج: منظور یک توالی تاریخی است
17 - وجه مشترک  اثار هنری که در یک زمان ومکان واحد تولید شوند -کدام وجوه مشترک رادارند ؟
ج: دو وجه مشترک دارند:1 - خصوصیات سبک (فرم و موضوع) 2 - مجموعه ای از معانی(محتوا)
18 - کدام پیش فرض در مورد فرم ومحتوا وجود دارد؟
ج:اینکه اندو با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند.
19 -تغییرات در فرم و تصویر اثار رامیتوان بازتاب کدام دانست؟
ج:بازتاب تغییرات ذهنی هنرمند و یا تغییرات در محیط هنری
20 - فرض مادر ارزیابی اهداف هنرمند کدام است؟
ج:اینکه هنرمند براساس منطق عمل کرده است
21 - مهرتهای بکار گرفته شده در حوزه مطالعه تاریخ هنر کدامند؟
ج:1- شناسایی و تعیین هویت اثار هنری
2 - توصیف ( فرم و مضمون)
3 - تفسیر اثار هنری
4 - استفاده از منابع ضمنی
5 -تجزیه وتحلیل
6 - ارزیابی
22 - منظور از تجزیه وتحلیل اثار هنری کدام است؟
ج:کشف روابط میان اثار هنری-محیطهای هنری و روانشناسی افرینندگان این اثار
23- ارزیابی اثار هنری چگونه صورت میگیرد؟
ج: نقد و داوری براساس کیفیت و اهمیت اثار
24 - اساسی ترین مرحله نگارش تاریخ هنر کدام است ؟
ج:توصیف و تشریح یافته های اثار هنری
25 -هنگام توصیف یک اثر هنری -پاسخ سوالات مربوط بکدام اطلاعات را ارزیابی میکنیم ؟
ج:اطلاعات کلی - فرم - تصویر
26 - با شرح و توصیف کدام - کدامها مشخص میشوند؟
ج:حقایق اصلی که راهنمای تفسیر اثر بحساب میایند.
27 - توصیف اثار هنری باید در بر گیرنده کدام جنبه ها باشد؟
ج:جنه واقعی و جنبه بیانی
28 - در مورد کلمه خط جنبه واقعی ان کدام است؟
ج:زمانیکه کلمه خط نوشته میشود به تنهایی بتوصیف جنبه واقعی ان پرداخته ایم
29 - با نوشتن کلمات خط پویا- برکدام جنبه تویفی ان تاکید کرده ایم ؟
ج:بر جنبه بیانی
30- واژه مرد در مقابل واژه مرد شاد کدام جنبه توصیف است؟
ج:واژه مرد جنبه واقعی اما واژگان مرد شاد-  جنبه بیانی همان موضوع را توصیف میکند.
31 - توصیف تصویری باید همراه کدام سطوح صورت گیرد؟
ج:همراه عناصر بصری
32 - روند توصیف اطلاعات و پارامترهای اثار هنری چگونه است؟
ج: از کل بجز
33 - جنبه اطلاعات واقعی یک اثر شامل کدام ها می گردد؟
ج:تاریخ و مکان تولید اثر - مواد و مصالح بکارفته - ابعاد اثر
34 - روند توصیف از کل بجز-کدام است؟
ج:از فعالیتها و عواطف قابل مشاهده کلی بسمت جزییات مهم پیش میرویم .
35 - در هنگام تعیین محل قرارگیری اجزا اثر چه چیز را باید مشخص کنیم ؟
ج:اینکه در سمت چپ بیننده قرار می گیر ند یا سمت راست ان .
36 - توصیف ما از اثر هنری چگونه باید باشد؟
ج:با برشماردن ویژگیهای عمده دیگران را قادر سازیم بکمک توصیف ما بیک تصویر دقیق ذهنی از اثر هنری دست  یابند
37 - ویژگی های عمده اثر کدامند؟
ج:همانهایی اند که تاثیر گذار ترند مانند حالتهای بدنی که تکرار یا تاکید میشوند یا اندامهایی که فضا را بیشتر اشغال کرده اند.
38 - در تاریخ هنر اولین دلایل اثباتی کدام محسوب میشوند؟
ج:خود اثار هنری
39 - برای پاسخ دادن بپرسشهای تفسیری لازم  بکدام است؟
ج:باید بتوانیم بین دو یا چند چیز روابط و پیوند هایی پیدا کنیم
40 - در تفسیر اثار هنری - مورخان هنر کدام روشها را برای پیدا کردن روابط بکار میگیرند؟
ج:1 -استنتاج براساس مشاهده نکات جزیی
2 - تعیین و تعمیم  کلیتها
3 - مقایسه و مطالعه تطبیقی
41 - چگونه تفسیر اثر دارای اعتبار خواهد بود ؟
ج:باید از شواهد و دلایل معتبر استنتاج شده باشد
42 - معتبرترین استنتاجات تفسیر گونه اثار کدامند؟
ج:اطلاعات صوری و شمایل نگارانه که در اثر بوضوح دیده میشوند
43 - تفسیرهایی که از استنتاج جزییات - تعمیم کلیات و مطالعه تطبیقی و مقایسه اشکال شکل گرفته باشد در چه صورت معتبر خواهد بود؟
ج:در صورتیکه باشواهد برگرفته از این منابع هماهنگی داشته باشند
44 - پاسخ دادن به پرسشهای تفسیری براساس استنتاج از کلیات در چندمرحله انجام میشود؟
ج:1 - توضیح 2 - پردازش
45 - مورخان هنر - یافته های خود از استنتاجها وویژگیهای کلی را به چند صورت قاعده بندی میکنند؟
ج:1 - تعیین انهایی که صادق اند
 2 - تعیین مواردی که جنبه فزاینده و تکاملی دارند
   3 - تعیین مواردی که منحصربفرداند
46 - مورخان هنر چه چیزهایی را غالبا صادق فرض میکنند؟
ج:مواردی که عمدتا ثابت و قرارداد گونه اند.
47 - از نقاشی (اسب چینی)در غارهای عصر پارینه سنگی چه نتیجه ای میتوان گرفت؟(بازگو کننده کدام است؟)(سوال ادوار گذشته)
ج:کاربرد جادویی هنر -دستیابی به هدف احتمالا توسط مناسک و ایینها
ضمایم:
1 - شش عنصر اصلی تجسمی کدامند؟
ج:خط-رنگ - تونالیته-شکل-بافت-فضا
2 - اولین اجزایی که چشم ادراک میکند کدام است؟
ج:عناصربصری
3 - اجزای تشکیل دهنده جهان مریی کدامند؟
ج:عناصربصری که بعنوان عناصر ستزنده همه تصاویر میباشند
4 - چرا عناصر بصری - ابزار هایی در دست هنرمند محسوب میگردند؟
ج:چرا که هنرمند میتواند در این اجزا دخل وتصرف کند
5 - عناصربصری دارای چند کاربرد کلی هستند؟
ج:کاربرد بازنامایانه و ذهنی - دکوراتیو - کاربرد تجسمی
6 - یک مثال برای کاربرد عناصر ذهنی عناصر بصری کدام است ؟
ج:تابلوی جیغ مونش که ذهنیت ترس را القا میکند
7 - چه زمان ما با کاربرد دکوراتیو عناصر بصری مواجه ایم؟
ج:زمانیکه توجه بیننده برسطح کار و جنبه های تزیینی اثر  رهنمون گردد
8 - چه زمان با کاربرد تجسمی عناصر بصری روبرو میشویم ؟
ج:زمانیکه عمق فضای واقعی یا محسوس نشان داده شوند مثل اثر موزاییک رومی بنام ایسوس
9 - یک نمونه از کاربرد تزیینی عناصربصری کدام است؟
ج:موزاییک بیزانسی بنام ژوستنین و ملازمان
10- چرا موزاییک بیزانسی دارای اثر تزیینی است؟
ج:زیرا در ان از تکه های درشت شیشه رنگی استفاده و تکنیک سایه پردازی ان ساده است (یعنی: کل نور وسایه ها بصورت چند وار تیره روشن نشان داده شده)
11 - بین موزاییک  رومی وبیزانسی کدام - دارای : عمق وحجم بهتر است؟ج: رومی
12 - چرا موزاییک رومی کاربرد تجسمی پیدا کرده است؟
ج:چرا که قطعات ریزی از مرمر  در ان استفاده شده و این بما طیف وسیعی از تیره گی ها و روشنی ها داده که کنارهم قرار گرفتن این کنتراستها - حجم و عمق را القا میکند .
13 - تاثیرات عناصربصری بکدامها بستگی دارد؟
ج:1- ماهیت و ویژگی ها ی خاص انها
2 - نحوه چیده شدن و کنار هم قرار گرفتن انها( اصول ترکیب بندی)
14 - خطوط چگونه توصیف میشوند؟
ج: 1 براساس اندازه گیری ( کوتاه و بلند) 2 - براساس نوع ( صاف - منحنی)3 - براساس جهت( عمود - مورب ) 4 - براساس ویژگی ( همسان - بریده )
15 - چه هنگام خط- لبه و مرز شناخته میشود؟
ج:که در یک اثر هنری - تعیین کننده حد ومرز بین دو سطح مجزا باشد
16 - خط دور کشی یا کنتور کدام است؟ج:دریک اثر هنری 2 بعدی هنگامی که دور یک شکل را مشخص کنیم خط: کنتور نامیده میشود
17 - هاشور زدن کدام است؟ج:تکنیک کشیدن خطوط موازی کنارهم
18-اصطلاح هاشور زدن متقاطع کدام است ؟ج:روی هم قرار گرفتن خطوط موازی - در جهتهای مختلف - هاشور متقاطع نامیده میشوند.
19 - برای ایجاد سایه ها از کدام استفاده میکنیم؟ج: هاشور متقاطع
20 - خط از ابزارهای اصلی برای رسیدن بکدام است؟ج:بجهت کاربرد ایجاز گونه اش ابزار اصلی رسیدن به تجرید است
21  - معنی اکسپرسیو خطوط بکدام ربط میابد؟ج:بنوع ویژگی انها(بریده - تیز - هیجانی یا عصبیت)یا مسیر خط ( مورب و...) ربط میابد
22 - خطوط مورب القا کننده کدامند؟ج:حرکت و عاطفه
23 - چه زمان در هنر غرب با کاربردعقلانی خط مواجه میشویم ؟
ج:زمانیکه - خط حد ومرز بین چیزها را مشخص و تعیین میکند
24 - در رنگهای نوری - رنگهای اصلی کدامند؟ج:قرمز - سبز - ابی که در رنگدانه ها بجای سبز رنگ زرد  رنگ اصلی قرار میگیرد
25 - رنگهای بی فام یا خنثی کدامند؟ج:سفید - سیاه - و خاکستری
26 - چند نگاری یا ( پلی کرو مینگ) کدام است؟ج: در معماری و پیکر تراشی بکاربرد رنگ اطلاق میشود.
27 - منو کرو ماتیک یا تک رنگ کدام است؟ج: اثار هنری که در انها بریک رنگ واحد تاکید شده باشد
28 - رنگ طبیعی یا لو کال کالر کدام است؟
ج:در نقاشی - رنگ امیزی یک شی بازنمایی شده - ممکن است تنها برنگهای اصلی خود ان شی تاکید کند که رنگ طبیعی اشیا نامیده میشود
29 - رنگهای محیطی یا رنگهای اپتیکال کدامند؟ج:رنگ طبیعی یا لوکال در ترکیب با انعکاس رنگ اشیا مجاور - رنگ اپتیکال یا بصری نامیده میشود
30 - چگونه رنگ در نقاشی کاربرد تجسمی دارد؟
ج:زمانیکه بچندین طریق - توهم فضا ایجاد کند.
31 - کدام رنگها به سمت جلو میایند؟ج: رنگهای گرم وخالص ( قرمز وزرد)
32 - کدام رنگها به عمق فضا رانده میشوند؟ج:رنگهای سرد و خاموش وتیره
33 - فام کدام رانشان میدهد؟
ج:گوناگونی و تنوع خاصی از رنگها را نشان میدهد
34 - رنگ فرعی یا ثانویه کدام است؟ج:از ترکیب دو فام اصلی بدست می ایند مثل : نارنجی
35 - فام میانی چگونه ساخته میشوند؟
ج:از ترکیب یک فام اصلی و یک رنگ مجاور فرعی مثل : قرمز نارنجی
36 - رابطه رنگهای اصلی - فرعی - میانی در کدام  قابل یاداوری است؟ج:چرخه رنگ یا دایره رنگ
37 - رنگهای مکمل کدامند؟ج:فام هایی که در چرخه رنگ - در مقابل یکدیگر قرار دارند مثل قرمز و سبز
38 - انالوکیوس کالر یا همانند کدامند؟ج:فامهای مجاور که در ترکیب خود در یک فام  اشتراک دارند: زرد- سبز یا ابی- سبز
39 - تونالیته کدام است؟ج:میزان تیرگی یا روشنی یک محدوده و یا سطح همان سایه پردازی یا نورپردازی است
40 -ارزش طبیعی یا ذاتی رنگها کدام است؟ج:خاصیتی که نشان دهنده میزان نور بازتابانده شده از سطح رنگی است.
41 - بیشترین بازتابندگی از کدام است؟ج:رنگ زرد
42 - کمترین ارزش طبیعی رنگی از کدام است ؟ج:رنگ بنفش
43 - کدام رنگ همواره سرد محسوب می گردد؟ج:ابی و همه انواع ترکیبات ان که بصورت غالب ابی باشند
44 - رنگهای گرم کدامند؟ج: رنگهای خالص زرد و قرمز و ترکیبات غالبشان
45 - کرومای رنگ کدام است؟ج: براقی- ساتوراتشن یا خلوص یا درجه اشباع به در جه درخشان  و اشباع بودن یک فام اشاره دارد
46 - قدرتمند ترین عنصر از لحاظ بیان عاطفی کدام است؟ج:رنگ
47 - کدام رنگها شادی بخش اند؟ج: رنگهای روشن - گرم و درخشان
48 - کدام عامل براکسپرسیو ( عواطف و معانی) رنگ موثر است؟ج:ترکیب بندی و نوع قرار گرفتن انها در کنار هم
49 - رابطه تونالیته و نور پردازی  کدام است؟
ج:تونالیته یک عنصر بصری است و به نوع و کیفیت جلوه  های نورپردازی اشاره دارد
50 - طرح تونال یک اثر هنری  کدام بشمار می اید؟ج:نحوه توزیع تونالیته در یک اثر واحد هنری است
51 - طرح تونال در معماری و پیکر تراشی چگونه بوجود می اید؟ج:براثر نورپردازی بوجود می اید که سایه های در ان تولید میشوند
52 - در طراحی و نقاشی چگونه باشیا شکل می دهیم ؟ج:باسایه روشن
53 - سایه روشن چگونه طرح میشود؟ج:از درجات خاکستری متوسط ( نیم سایه )تشکیل شده  که از پر نور ترین نقطه ان که نشانها جهت منبع نور است اغاز شده تا سایه ها ادامه میابد
54 - توهم حجم با کدام شدیدتر میشود ؟ج:با نشان دادن سایه افتان که درست نقطه مقابل جهت نور قرار دارد و سنگینی و جامد بودن را القا میکند
55 - برای محو شدن اشیا از کدام تونالیته استفاده میکنیم؟ج:با کم کردن تضاد تیره و روشن در دورترین نقطه تصاویر را محو کرده و هرچه جلوتر ایند تیره تر شده بخاکستری متوسط نزدیک میشوند.
56 - شکل کدام است؟ج: شکل محدوده ای استکه از نواحی و محدوده اطراف متمایز گشته و با خط یا تونالیته - رنگ یا بافت - حدودش و مرزش از نواحی  مجاور مشخص و قابل شناسایی است
57 - شکلها با کدام تعریف میشوند؟ج:بواسطه اندازه نوع -جهت و خصوصیت