سوالات فصل اول:
 -ساده ترین تعریف برای یک اثرهنری کدام است؟
ج:ارایش وکنار هم قرار دادن اجزائ قابل رویت یا عناصر بصری است.
2  - کدام تعریف هنر انرا از دیگر منابع تجارب بصری متمایز نمی گرداند؟
ج: ساده ترین تعریف هنر
3 - چشم ما تجارب هنری را در قالب کدام ساده می کند؟
ج:بصورت: خط - رنگ-تونالیته- شکل -بافت-فضا
4  - هنر چگونه سخن می گوید؟
ج:با زبان بصری
5 -کدام ویژگی جالب مخصوص زبان بصری می باشد؟
ج:بیان چیزهاییکه نتوان انرا در قالب کلمات بیان کرد.
6-قدرت زبان بصری متاثر از کدام نیست؟
ج:متاثراز کلمات نیست.

شیمی عکاسی تقدیم میکند:
7 -منابع تجارب بصری کدامند؟ ج: هنر و طبیعت
8 - مابین تجارب بصری کدام محصول ذهن انسان است؟ج:هنر
9 -براساس کدام تعریف هنر نمی توان میان اثار هنری و غیر هنری انسانی تماییزی قایل شد؟ج: براساس ساده ترین تعریف هنر
10 - از دلایل قابل فهم بودن هنر کدامست؟ج:این است که هنر محصول گزینش های انسانی است
11- گزینش های انسانی براساس کدام هدایت ورهبری میشوند؟ج: براساس نیازها و انگیزه های انسانی
12 - میتوان   نقاشی را بکدام تشبیه کرد؟ج: یک شیئ
13 - هنر در برابر نقاشی و معماری عبارت از کدامست ؟ ج: مجموعه ای از تعاملات
14 - معماری در برابر نقاشی بکدام تشبیه میشود؟ج: انواعی از اشیائ
15 - هنر بعنوان یک شیئ -تعامل میان کدام است؟ج:میان نیرو های عناصر منفرد در قالب ارایشهای مختلف
16 - هنر بعنوان انواعی از اشیائ- تعامل میان کدام است؟ج:میان مقاصد سازنده اثر و محدودیتهایی است که با ان ها روبروست.
17 - اشکارترین تعامل هنری کجا رخ میدهد؟ج: میان اثر هنری و بیننده اثر رخ میدهد.
18 -مشاهده یک اثر هنری چگونه تعاملی است؟ج:  تعاملی پیچیده میان قابلیتهای عوامل سازنده یک اثر هنری (نیرو های شکل دهنده  و محیط معاصر ی که اثر دیده میشود)که قرار است مشاهده یا تجربه گردد.
19 - چگونه یک اثر هنری -اتفاقی خلاق و پر تعامل است؟
ج:مادامیکه اثر هنری ماندگار باشد تعاملات مختلف مربوط به ان دائما در حال تغییر و تحول خواهند بود.
20 - اثار هنری  رابدون هیچ شکی میتوان  کدام اطلاق کرد؟ج: اشیائ
21 -بخش اعظم تاریخ هنر کدام است؟ج: تاریخ اشیا ئ است
22 - تاریخ هنر در بر گیرنده کدام تعاملات است؟ ج: کلیه تعاملاتی که منتهی به خلق شدن ان اشیائ شده اند یا براثر خلق انها موجودیت یا فته اند.
23 - شواهدی که پشتوانه مطا لعات مورخان هنر است- کدامند؟
ج:شواهد مربوط به تکنیک ساخت یا ساختار تجسمی اشان و همین طور در اطلاعات مربوط به نحوه ساختشان
24 - شواهد مربوط به نحوه ساخت اثار هنری کدامند؟
ج:شرایط مکانی و زمانی خلق انها
25 -اثار هنری از دیدگاه یک مورخ هنر چگونه قلمداد میشوند؟ج:مدارک و منابع اطلا عاتی.
26 - کدام اطلاعات مربوط به اثار هنری را میتوان یک سند مکتوب خواند؟
ج:اطلاعات تجسمی و همچنین اطلاعات مربوط بشرایط ساخته شدن اثار هنری
27 - اثار هنری بازگوکننده کدام اند؟
ج:بازگوکننده شرح حال زمانها و مکانها و ادمیانی اند که با هم متفاوتند.
28 - چرا مورخان هنر گروههایی از اثار را بعنوان سبک طبقه بندی میکنند؟
ج:زیرا هر اثر هنری تنها جزیی از مطالب دانستنی را در دسترس قرار میدهند تا بتوانند داستان هنر را بازسازی نمایند.
29 - داستان تاریخ هنر چند بخش میشود؟
ج:دو بخش -بخشی از ان براساس واقعیت و بخشی براساس فرضیات
30 -هنر چگونه مدرکی محسوب میشود؟
ج:مدرکی دال براینکه مردم چگونه تصمیم گیری  و گزینش کرده و چگونه مفاهیم را افریده اند.
31 -مورخان هنر در    مورد کدام ها پرسش مطرح میکنند؟
ج:اثار هنری - محتوای انها و افرینندگان اثار هنری.
32 - پرسشهای مورخان هنری کدامند؟
ج:پرسش هایی در مورد : 1 -اطلاعات موجود2 -فرم 3 - مضامین تصویری 4 - تفسیر اثارهنری
33 -چگونه در اثار هنری جزئیات  کم اهمیت و غیر ضروری اند؟
ج:زیرا انهاییکه مهمترند ایده هیی کلی تر را مطرح میکنند.
34 -اساسی ترین و مهم ترین پرسش هابرای رسیدن به یک ادراک اثر هنری کدامند؟
ج:اطلاعات هنری
35 - اغلب مردمان در مورد کدام نکات اثار هنری توافق نظر دارند؟
دانستنی هاییکه در مورد زمان و مکان ساخته شدن اثر هنری-و شرایط فعلی اثر هنری- هویت سفارش دهنده و کاربرد اصلی اثر
36 -خط زمانی و تاریخ نگاری اثار هنری چگونه شکل میگیرد؟
ج:اطلاعات درمورد زمان ومکان ساخته شدن اثر
37 - درکدام قرون تصور کاربردی بودن اثر هنری بسیار دشوار است ؟ج: قرن بیستم
38 -الن گونز- کاربردهای متعدد اثار هنری را کدامها در نظر گرفته است؟
ج:به چهار مورد عمده  تقسیم و مورد پنجمی هم برای بخش اعظم هنر مدرن در نظر گرفته است.
1 -ثبت واقعیت           2 - تصویر گری      3 -برای متقاعد ساختن و تبلیغ               4 -زیبا سازی           5 -عرضه تعریفی نواز واقعیت
39 -دغدقه هنر امروزه کدام است؟
ج:در جستجوی تعریفی نو از ( واقعیت) است.
40 -کاربرد های سابق هنر در حال حاضر توسط کدام عرضه میشوند؟
ج:متخصصان هنری مانند: عکاسان تصویر گران و طراحان و کاریکاتوریستها
41 - مونش در تابلو جیغ واقعیت را چگونه نگریسته است؟
ج:عمدتا واقعیت را روانشناسانه یا عاطفی نگریسته است.
42 - مونش با کدام اشخاص معاصر بود؟ج:فروید
43 - مونش با تابلوی جیغ - موفق به ارایه کدام شد؟ج:تعریفی نو از واقعیت
44 - سبک کدام است؟ج:روش خاص انجام دادن هر کاری
45 - سبک در هنر کدام است؟
ج:به معنی ویژگی هایی است که به بیننده اثر این امکان را می دهند تا بین یک اثر هنری و دیگر اثار رابطه بر قرار کند.
46 - سبک هنری چگونه سر فصلی محسوب میشود؟
ج:می توان با ان  اثار هنری را جهت مطالعات گسترده تر گروه بندی کرد.
47 - چند نوع سبک داریم؟
ج:1 - سبکهای عام 2 - سبکهای خاص
48 - سبکهای عام کدامند؟
ج:طبقه بندی براساس زمان- مکان و هنرمند.
49 - سبکهای خاص کدامند؟ج:ویژگیهایی مربوط به هنرمند در مفهوم یک شخصیت منفرد  و منحصر بفرد
50 -موضو عات ابستره یا غیر بازنمایانه را معمولا چگونه میتوان مشخص کرد؟
ج:براساس فرم کلی حاکم برکار یا مضامین مرتبط با انگیزه هنرمند
51 - چگونه هنر جهان را زیباتر کرده است؟ج:از جمله کارکردهای هنر زیبا سازی است که از طریق ایجاد احساس رضایت در چشم و ذهن - جهان را زیباتر کرده است.
52 - چگونه تزیینات هتل دو سوبیز متفاوت از تزیینات نماز خانه پاتسی میباشد؟
ج: زیرا انتظارات و تعاریف متفاوتی از مفهوم زیبایی هنری وجود داشته است.
53 -چه زمان هنر توانسته جایگزین واقعیت شود؟
ج:در مواردی که به دلایلی- نگاه داری و ثبت ظاهر و شمایل چیزی لازم میشد.
54 - نمونه هنری که واقعیت راثبت میکند چیست؟ج: پرتره نگاری
55 -نمونه های تصویرگری های هنری در اثار جوتو کدام است؟ج:تابلوی سوگواری برجسد مسیح مانند بخش اعظم هنر مذهبی- دست به روایت و تصویر گری زده اند.
56 - هنر چگونه بروایت گری .شرخ داستاها پرداخته است ؟
ج:هنر این کار را با استفاده از تصاویر یا اشکال (خط نگاشت)روایتگری میکند.
57 -هنر چگونه مردمان را در موضوعات اعتقادی هدایت میکند؟
ج:با استفاده از تصاویر و اشکال مرتبط با ایده هایی خاص - عقاید بنیانی و ارمانهای قابل تحقیق جوامع را نشان میداد.
58 - برای کاربرد نارامسین چه تعریفی در نظر گرفته  شده است؟
ج:این لوح- کاربرد تبلیغی و اعتقادی داشته است و شیوه ای برای شکل دادن اعتقادات مردم بود تا حاکمان جدید را در هیئت  خدایان بی رحم ببینند!!!
59 -معتبرترین حلقه ارتباطی بین اثار هنری مربوط به کدام است؟ج:فرم و سبک خاص
60 - جنبه های عام سبکهای اثار هنری کدامند؟
ج:1 - فرم 2 -موضوع اثر  یا انچه بتصویر کشیده شده 3 - محتوا  یا علت و چرایی خلق شدن اثر هنری
61 -ژانر یعنی کدام ؟
ج:موضوع های باز نما یی شده را میتوان تحت شاخه های اصلی تقسیم بندی کرد که به این تقسیم بندی ها اصطلا حا -ژانر - خوانده میشود.
62 -ژانر ها شامل کدامند؟
ج:مضامین مذهبی - اسطوره ای - تمثیلی - پرتره نگاری - طبیعت بی جان - منظره نگاری و صحنه های زندگی روز مره
63 - موضوعات معماری را چگونه میتوان معین کرد ؟
ج:براساس فرم های حاکم یا کاربرد یک ساختمان
64 - محتوا چیست ؟
ج:چرایی و علت خلق شدن اثر هنری را شامل میشود.
65 - تعیین کننده محتوای اثر هنر ی کدام است ؟
ج:تاثیرات مجیط هنرمند یا عوامل روانشناسانه خالق اثر
66 - هنگامیکه نویسندگان تاریخ هنر به سبک رامبراند اشاره میکنند منظورشان چیست؟
ج:منظورشان شاخصه ها ی ویژه و بارز نقاشی های اوست .
67 - رامبراند در کدام موضوعات خاص با نقاشان هم عصرش سهیم بود ؟
ج:موضو عاتی مانند:تک پرتره یا مضامین مذهبی .
68 - در دیدگاه پرو تستانی خاص هلند بر کدام جنبه روایات مذهبی اهمیت قائل بودند؟
ج:برای جنبه انسانی روایات مذهبی اهمیت قائل بودند.
69 - طبیعت الهی انسانها علاقه بسیار زیاد کدام نقاش بود ؟ج: از علایق مخصوص رامبراند بود و انرا میتوان در تابلوی پسر گمشده اش دید.
70 - تابلوی پسر گمشده اثر کیست ؟ج: رامبراند و
71 -رامبراند کدام عامل را در انسانها ی فقیر  و محله های پایین شهر امستردام می دید ؟ج:طبیعت الهی انسانها
72 - سبک رامبراند بکمک کدام جنبه های عام منحصر بفرد شده اند؟
ج:محتوا - موضوع و فرم اثار رامبراند
73 - معتبرترین حلقه ارتباطی میان اثار هنری و سبک مربوطشان کدام است ؟ ج: فرم .
74  دقیق ترین معنای فرم کدام است؟
ج:مترادف است با واژه شکل (sh ape)
75 -منظور از فرم در نقاشی کدام است ؟ج:منظور یک شکل خاص در ان نقاشی است
76 - نمونه فرم خاص نقاشی کدام است ؟ج:نقاشی ابرنگ
77 - فرم در کلی ترین معنایش کدام است ؟
ج:به عناصر بصری اشاره می کند که تشکیل دهنده یک اثر و روابط بین این عناصر است و ظاهر ویژه یک اثر هنری را بدان میبخشد.
78 - در تابلوی سوم ماه مه- تاکید نقاش بوسیله خطوط چگونه اعمال گردیده است ؟
 ج: بیشتر برخطوط کناره نمای مجموعه فیگور ها تاکید دارند تا بر جزئیات داخل انها .
79 - تابلوی سوم ماه مه - اثر کیست ؟ج: گویا
80 -نورپردازی اثر سوم ماه مه - چگونه است ؟
ج:بسیار ساده و حرکات مورب وانواع کنتراست شدید درا ن  دیده میشود .
81 -اجزای فرمها ی یک نقاشی کدامند؟
ج:مجموعه عناصر بصری و اصول ترکیب بندی انها
82 -عناصر بصری کدامند؟
ج:6 عنصر بصری  عبارتند از: خط -رنگ -درجه تیرگی روشنی -شکل -بافت - فضا
83 - اولین اجزایی که چشم دریافت میکند کدام است؟
ج:عناصر بصری
84 -سازندگان اصلی جهان مریی کدامند؟ج:عناصر بصری
85 -چه کسی می تواند در عناصر بصری دخل وتصرف کند ؟ج: هنرمندان
86 -تابلوی مطب دکتر گراس اثر کیست؟ج: ایکینز - eakins
87 -فرق بازتاب وحشت در تابلوی جیغ و مطب دکتر گراس کدام است؟
ج:در مطب گراس عناصر بصری  برای توصیف بازنمایانه اشیائ بکاررفته اندو در تابلوی جیغ هنرمند ان عناصر رابرای بیان عواطف و اندیشه ها بکار گرفته است  ما در تابلوی  جیغ با مفهوم وحشت  مواجه داریم ولی در تابلو گراس چهره زن حالت وحشت را تجسم عینی کرده است.
88 -کاربرد دکوراتیو و تزیینی عناصر بصری  چگونه رخ می دهد؟
ج:زمانیکه کلیه عناصر بصری توجه را بسطح کار جلب میکنند.
89 -در کاربرد تجسمی عناصر بصری ما به چه جنبه ئ تاره ای واقف میشویم ؟
ج:در این کاربرد عمق فضایی محسوس میشود.
90 -پدیده نور و سایه بکدام موضوعات مربوط است؟ج: تونالیته.
91-دو اثر هنری موزاییک رومی را نام ببرید؟ج:موزاییک بیزانسی بنام امپراطور ژوستنین و موزاییک رومی بنام نبرد ایسوس
92 -بین دو اثر موزاییکی رومی و بیزانسی کدام از جنبه تجسمی و سه بعدی بیشتری برخوردار است؟
ج:موزاییک رومی
93 -چرا موزاییک رومی از موزاییک بیزانسی (امپراطور ژوستنین)سه بعدی تر است؟
ج:زیرا از سنگهای ریزتر و ظریف تری از جنس مرمر ساخته شده و این باعث شده طیف وسیعی از درجات تیرگی وروشنی ودر نتیجه حجم را القا کند.
94 -تاثیر عناصر بصری بکدام بستگی دارد؟
ج:1 -بطبیعت و ویژگی خاص خود عناصر
2 -بنحوه ارایش و کنار هم قرار گرفتن انها در اثار هنری
95 -موزاییک بیزانسی دارای کدام تاثیرات است؟
ج:دکوراتیو و تزیینی که توجه رابسطح کار جلب کرده است.
96 -چرا موزاییک بیزانسی دارای تاثیرات دکوراتیو است؟
ج:بدلیل بکارگیری سنگهای درشت چهارگوش از جنس شیشه براق وساده کردن سایه روشنها در لباس و پارچه- وتبدیل انها بصورت چند نوار ساده تیره و روشن.
97 -موزاییک نبرد ایسوس مربوط به کدام تمدنهاست؟
ج:رم باستان .
98 -کدام باعث ادراک ما از تصاویر میشود؟
ج:اصول ترکیب بندی یا نوع روابط میان عناصر بصری .
99 -اصول ترکیب بندی اثار هنری تعیین کننده کدام است؟
ج:کیفیت ومیزان قدرت تاثیر گذاری اثار.
100 -وجود وحدت در یک ترکیب بندی بستگی بکدام دارد؟
ج:بکیفیات و نظمی که در یک اثر هماهنگ وجود دارد.
101 -در ترکیب بندی  چگونه میتوان توجه بیننده را جلب کرد؟ج:  با قدری تنوع
102 -دربرابر تنوع - کدام میتواند عامل ایجاد انسجام در کار باشد؟ ج:نظم .
103 - سه اصل اصلی ترکیب بندی اثر هنری کدام اند؟
ج:هماهنگی -تنوع -انسجام یا وحدت
104 -اصول فرعی ترکیب بندی هنری کدامند؟
ج:تعادل-تضاد یا کنتراست -تمرکز یا حاکم بودن -حرکت -تناسب/مقیاس -ریتم  یا تکرار -شرح یا بسط
105 -تمهیدات تجسمی شامل کداند؟
ج:1 - اصول بنیادین یا اصول کیفی حاکم
2 - عناصر هنری حاکم
106 - تمهیدات تجسمی چه کمکی بما میکنند؟ج: بتفسیر اثرهنری کمک می کند.
107 - تمهیدات تجسمی را تعریف کنید ؟
ج:مجموعه ای از عوامل تجسمی از قبیل عناصر بصری یا تصاویر است که بقصد رساندن یک تاثیر یا مجموعه ای از تا ثیرات  خاص بکار میرود .
108 - یک نمونه از تمهیدات تجسمی ساده را بیان کنید ؟
ج:خط گروه سزبازان  در لوح نارامسین -خطی مورب  است که برای نشان دادن حرکت یا عاطفه بکار برده شده است.
109 -تمهیدات تجسمی پیچیده کدامند؟
ج:"مانند نظام پرسپکتیو  خطی یا فضایی که در ان عناصر متعددی طبق قواعد خاصی کنار هم چیده میشوند.
110 - یک نمونه تمهیدات پیچیده تجسمی را بیان کنید ؟
ج:تابلوی شام اخر از داوینچی که دران پرسپکتیو- توهم فضا را ایجاد میکند وبدین  وسیله  برنکات روان شناسانه  خاصی تاکید کرده ونقطه متمرکز در ترکیب بندی ایجاد میکند.
111-چهار اصل عمده  زیر بنایی تمهیدات تجسمی کدامند؟
ج:1- نزدیک بودن عناصر 2 - شباهت بین عناصر 3 - تداوم 4 - تکمیل یا بستن تصویر
112 -چه زمان امکان ادراک عوامل تجسم یافته بصورت یک واحد بیشتر خواهد بود؟
ج: هر قدر بهم نزدیکتر باشند.
113 -نمونه اصل نزدیک بودن عناصر تجسمی رابیان کنید؟
ج:گروه بندی حواریون در تابلو ی شام اخر
114 -شباهت بین عناصر تجسمی در شام اخر لئو ناردو را شرح دهید؟
ج:قرنیس مدور بالای سر مسیح -ضمن اینکه نقش هاله دور سر مسیح را دارد به چند طریق دیگر با او مرتبط میشود -و - بدلیل ان است که طول قرنیس با فاصله میان دستهای مسیح یکی است .
115-نمونه تداوم در اثار هنری را بیان کنید؟
ج:دیوارهای کناری شام اخر -هر چند در قسمتهایی از  هم جدا شده اند - اما از بالای دیوار خطوطی احساس میشود که در نهایت نگاهمان را متوجه سر مسیح- یعنی درست در مرکز تابلو می کند.
116 - تداوم که از اصول زیر بنایی تمهیدات تجسمی است -یعنی چه ؟
ج:بمعنی عوامل تجسم یافته ای که بمانعی برخورد نکنند.
117 - اشنا بودن اشکال در چه صورتی بنظر خواهند امد؟
ج:زمانیکه ان اشکال کامل و بسته باشند.
118 -نمونه تکمیل بودن شکل دراثار هنری کدام است؟
ج:در شام اخر -شکل مثلثی که از خطوط کناری سطوح دیوارها ولبه بالای تابلو ایجاد شده - به اندازه کافی کامل هست که بصورت پیکانی احساس شود که سرش بسمت مسیح اشاره دارد.
119 -دو کاربرد عمده همه انواع تمهیدات تجسمی کدامند؟
ج:1 - کاربرد صوری
    2 - کاربرد تفسیری
120 - در تابلوی شام اخر لئو ناردو = چه چیز باعث ایجاد تمرکز بر موضوع تابلو میشود ؟
ج:پرسپکتیو بکار رفته
121 - در تابلوی شام اخر نقطه گریز در کدام قسمت قرارگرفته است؟
ج:درست پشت سر مسیح(ع) قرار دارد ومسیح مهم ترین موضوع این تابلو است .
122 -پسپکتیو در تابلوی شام اخر چگونه کاربردی از تمهیدات تجسمی میباشد ؟
ج:کاربرد صوری
123 - پرسپکتیو در تابلوی شام اخر چگونه کاربرد تفسیری پیدا میکند ؟
ج :پرسپکتیو نقطه ای در محل سر مسیح باعث شده است  تا ارامش مسیح تمام توجه بیننده را به خود جلب کند .
124 -ژانر کدام است ؟
ج:همان طبقه بندی موضوعی اثار  است .
125 - شمایل نگاری کدام است ؟
ج:مطالعه قراردادهای موضوعی  و پایدار -و نحوه تکامل وتحول انها
126 -موضوع را تعریف کنید؟
ج:عبارت است از اشیلئ یا اتفاقاتی که در تصاویر ارئه شده اند.
127 -در تابلوی سوگواری بر جسد مسیح کدام جزو ویژگی های قاعده مند و پایدار محسوب میشود؟
ج:ردای ابی رنگ مادر مسیح
128 - بر نامه یا دستور کارشمایل نگاری کدام است ؟
ج:یک مضمون یا ایده اصلی که قرار باشد بصورت قالبهای موضوعات مختلف دراثار هنری بیان شود .
129- دستور کار در پوستر های فراخوان سربازان  داوطلب  طی جنگ جهانی دوم کدام بود ؟
ج:تاکید بر روحیه وطن پرستی .
130 -جنبه های مختلف  موضوعات هنری کدامند؟
ج:1 - موضوع اصلی
    2 - موضوع فرعی یا قراردادی
131 - موضوع اولیه  یا اصلی کدام است ؟
ج:ساده ترین و اصلی ترین جنبه های بیان حقایق و عواطف در یک تصویر موضوع اولیه ان است .
132 - چه چیز می تواند ارتباط مارا با موضوع فرعی برقرار سازد؟
ج:شناخت معانی نشانه ها -نمادها  و شاخصه های دیگری که بصورت سنت متداول در امده اند.
133 -در اثر مادو نا بر تخت چیمابوئه چه چیز ما را به موضوع فرعی هدایت میکند؟
ج:ردای ابی رنگ زن -هاله دور سر او -مسیح کودک در اغوشش و حتی خالت چهره اش.
134 - برای شناخت موضوعات فرعی یا قرار دادی کدام ضرورت دارد؟
ج:دانش کلی از مضامین .
135 -کدام باعث شده تا خطوط پویا در نقاشی های جکسون بالاک  بروشی قراردادی برای انتقال تبدیل شود؟
ج:بیان عاطفی و نشان دادن حالات  روحی در اثار غیر بازنمایانه  ابستره اکسپرسیونیسم.
136 - برای پاسخ دادن به پرسشهای مربوط به فرم و نوع تصویر نگاری لازم به چه داریم ؟
ج:مطالعه  جنبه های تجسمی یک اثر هنری
137 - اطلاعات غیر تجسمی اثار هنری کدامند؟
ج:اطلاعات خالق اثر و محیط زندگی و کار او
138 -محیط هنری چگونه تعریف میشود؟
ج:گروه هنرمندان در یک کارگاه - و - یا اتحادیه - یا جامعه به معنای اعم - یا فرهنگ و تمدنی که هنرمند در ان فعالیت میکرد.
139 - محتوا چیست؟
ج:همان چیزی است که باعث اهمیت یافتن اثر هنری میشود.
140 - جنبه های مختلف محتوای غیر تجسمی اثار هنری کدامند؟
ج:1 - تاثیرات درونی یاروانشناسانه
    2 - تاثیرات بیرونی از محیط
    3 - تفسیر اثر هنری
141 - تاثیرات درونی اثار لئو ناردو چگونه بیان میشود؟
ج:با یک نگاه ماورایی به اثارش - مردی را میبینیم که برای سنجش دقیق - محاسبات  ریاضی و دیدن مستقیم  ازطبیعت ارزش زیادی قایل است .
142 - لئو ناردو کدام را عالی ترین مرجع و منبع دانش میدانست؟
ج:طبیعت
143 - لئو نارد و همزمان کدامها بود؟ج: مهندس و هنرمند.
144 - لئوناردو با تابلوی شام اخر خود چه قصدی داشت ؟
ج:تا نظر لطف حامی خود- لودویکو اسفورتسا - را جلب کند.
145 - شام اخر لئو ناردو از چه جهت بی سابقه بود ؟
ج:بجهت مواد بکار رفته و نوع نمایش ان .
146 - محل تابلوی شام اخر لئو ناردو کجاست ؟
ج:دیوار ناهار خوری صومعه سانتاماریا دلا گراتسیا در شهر میلان.
167 -لئو ناردو از لحاظ اموزش تحت تاثیر کدام اثر هنری بود؟
ج:تابلوی شام اخر  کاستانیو- که انهم در نهار خوری یک صومعه نقاشی شده بود.
148 - لئو ناردو دوره اموزش نقاشی رادر کجا گذراند؟
ج:در کارگاه (وروکیو).
149 - لئو ناردو از -وروکیو- چه اموخت؟
ج:مهارت در توصیف واقع نمایانه .
150 -تاثیرا ت بیرونی و جغرافیایی در اثار هنری کدام است؟
ج:ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی- همجواری و دسترسی به نواحی اطراف .
151 - علت جغرافیایی - استقلال حرفه ای لئو ناردو کدام بود؟ج:جدایی ایتالیا توسط سلسله جبال الپ.
152 -صئمعه سانتاماریا از لحاظ علایق فرهنگی چگونه مکانی بود؟
ج:عبادتگاه خصوصی دربار دوک میلان بود  و ارامگاه اعقاب خاندان دوک در ان قرار داشت و
153 - لئو نارد و تحت تاثیر کدام علایق ماندگار باستانی قرار داشت؟
ج:1 - علاقه به اثار کلاسیک یونان باستان و روم
    2 - نگاه انسان گرایانه
    3 -جایگاه جدید وبرتر هنرمندان در انزمان
154 -چه کسی با دیدن شام اخر لئو ناردو- کیفیات دوره باروک را در ان مشاهده کرد؟
ج:روبنس
155 - دوره باروک چند سال بعد از لئو ناردو اغاز شد؟
ج:100 سال بعد از او
156 - تفسیر روبنس از شام اخر  لئو ناردو - ایا مقاصد عمدی را شامل میشد یا تاثیرات اینده را؟
ج:تمامی چیزهایی را میبینیم که بعد ها برای مخاطب معنا یافتند (اینده)
157 - در مقایسه اثار هنری با یکدیگر - مهم ترین عامل کدام است؟ج:دو عامل زمان و مکان
158 -قرارداد را تعریف کنید؟
ج:نوعی توافق برسر نحوه اجرای یک کار است.
159 =نمنونه هایی از قرارداد های موجود کدامند؟
ج:طرقی برای لباس پوشیدن -نگارش واداب معاشرت نمونه هایی از قراردادهای موجودند.
160 -قراردادها را کدام تعیین میکنند؟
ج:جامعه انرا تعیین کرده و بهمین خاطر برای اعضای جامعه قابل فهم است.
161 - قراردادهای هنری چگونه بوجود می ایند؟
ج:براساس عادات و همچنین فعالیتها و فهم و ادراکات فراگیر و مشترکژدر بین یک جمع - بوجود می ایند.
162 -انواع قراردادها کدامند؟
ج:1- قراردادهای  صوری    2 - قراردادهای مربوط بموضوع و مضمون(قراردادهای شمایل نگارانه) 3 - قراردادهای فرهنگی
163 - نقطه مقابل قرارداد در هنر کدام است ؟ج: نواوری
164 -قراردادهای صوری کدامند؟
ج:تمهیدات تجسمی  قاعده مندی شده  ونظم یافته ای است که دردوره ای طولانی ثابت و بدون تغییر باقی می مانند.
165 - اثار استلیزه یا چکیده نگاری شده -کدامند؟
جکاثار هنری حاوی قرارداد راگویند.
166 - قراردادهای صوری در بردارنده کدام اند؟ج: در بر دارنده تغییراتی درز صورت ظاهر  جهان قابل روئیت  که نوعی ساده کردن است.
167 - در لوح نارامسین  - چرا سرو پا ها در حالت نیمرخ وبالاتنه و شانه ها از روبرو دیده میشوند؟
ج:این فورمول متداول برای تصویر کردن اندام انسانی بود و سابقه ای طولانی داشت .
168 - چرا در تابلوی گرونیکا ی پیکاسو اعضای چهره مثل چشم ها دچار کج نمایی شده و اعضای چهره جابجا شده اند؟
ج:زیرا در طول قرن بیستم این روش به شیوه ای  متداول و قرارداد گونه برای انتزاعی کردن بدن انسان تبدیل شد.
169 - قراردادهای صوری هنری بکدام اشاره دارند؟
ج:به چگونه گی قاعده مند شدن  چیزی در یک محیط هنری اشاره می کنند.
170 -قراردادهای موضوعی بر کدام اشارت دارند؟
ج:برچیزهایی استکه تحت قاعده در می ایند.
171 -بهترین مورد برای تصاویر مردمی وسنتی کدامند؟
ج:تصویری است که توماس نست از بابانوئل عرضه داشته  واز قرن نوزدهم باقی مانده است .
172 - دراثر بابا نوئل توماس نست - کنشها و عواطف کدامند؟
ج:انجا که بابا نوئل خود را از لوله های بخاری خانه ها به داخل می کشاند (کنش) و خنده او (عواطف )  را میرساند.
173 - در اثر توماس نست  قرارداد موضوعی کدام است؟
ج:بابانوئل.
174 - قراردادهای فرهنگی کدامند؟
ج:ایده ها - گرایش ها - باور ها - و - علایق پایدار.
175  - برای درک قرارداد های فرهنگی لازم  بکدام است ؟
ج:باید بتفسیر اثر پرداخت.
176 - علت ماندگاری تصویر بابانوئل توماس نست- از لحاظ فرهنگی کدام است؟
ج:زیرا بنماد تبلیغات تجاری موفق تبدیل شده است و نظام سرمایه داری از ان حمایت کرد.
177 - کدام جنبه سبک در برابر تغییر مقاومت میکند؟
ج: قرارداها
178 - کدام جنبه سبکها دچار تغییر میشوند؟
ج: فورم -موضوع -محتوا.
179 - مورخان هنر مسیر شکل گیری و تکامل سبکها را بچند روش قابل فهم میکنند؟
ج:1 - ساده کردن این جریانات به یک الگوی کلی تغییرات
    2 - تمرکر بر ساز وکار تغییرات
180 -چه زمان مسیری که تکامل هنری طی میکند-بعنوان الگوی تغییر شناخته میشود؟
ج:هرگاه برای توصیف مسیر شکل گیری سبکها - تغییرات را در رابطه با نتایج قابل رویت وظاهری ان بررسی کنیم .
181 - چه زمان سازوکار تغییر توصیف میشود؟
ج:زمانیکه برعواملی متمرکز میشویم که می توانند بر تعیین مسیر تغییرات سبکها اثر گذار باشند و عوامل تاثیر گذار بر فرایند شکل کیری سبکها را ساز و کار تغییر تو صیف می کند.
182 - منظور از اندیشه خلاق هنرمند کدام است؟
ج:یعنی اندیشه ای که او در حین تولید عمل می کند .
183 - صورت نهایی تحولات و سبکها در کدام دیده می شود؟ج: در اثار
184 - انواع طرحها برای دنبال کردن مسیر شکل گیری سبکها کدامند؟
ج:1- شکل گیری سبکها بر اساس مسیری که طی می کنند.
    2 - شکل گیری سبکها بر اساس تاثیرات
    3 - شکل گیری سبکها براساس قالب ذهنی و رویکرد هنرمند
    4 - رویکرد عاطفی .
185 - تحولات در فرم و تصویر اثار هنری بازتاب کدام است ؟
ج:تحول در ذهن و اندیشه افراد
186 - انواع طرحها برای دنبال کردن تغییرات سبکها در چه جهتی مفید اند؟
ج: همگی در جهت مشخص کردن و تعیین سبکها وسنتها مفید  بوده اند .
187 - مطالعه انواع طرح ها برای بررسی سبکها ما را بجواب کدام سوال رهنمون می کند؟
ج:اینکه چرا اثار هنری بدین شکلی که میبینیم هستند و نه بشکلی دیگر .
188 - چهار منبع عمده عوامل تاثیر گذار و شکل دهنده - بشکل گیری سبکها کدامند؟
ج:1 - محیط معاصر
    2 - کاربردها
    3 - سهم شخصی هنرمند
    4 - اصلاحات انجام شده در طراحی و ترکیب بندی
189 -کدام طرح بسادگی مسیر شکل گیری سبکها ی هنری را براساس نتیجه قابل رویت نهایی نشان میدهد؟
ج:طرحی که براساس مسیر طی شده سبکها استوار است.
190 - نتایج قابل رویت دراثار هنری بیشتر درچه دوره  زمانی ان سبک مشهود است؟
ج:در انتهای یک دوره بیشتر مشهود است .
191 - نتایج نهایی در انتهای مسیر تکاملی یک سبک تعیین کننده کدام است ؟
ج:سلیقه ها و گرایشها
 192 - یک مثال برای تکامل صوری سبکها بزنید؟
ج:اثار هنری در انتهای یک مسیر که نشان دهنده گرایش به طبیعت  یا زنده نمایی باشد.
193 - مثال برای تکامل شمایل نگارانه بیان کنید؟
ج:تاکید بر روی موضوعات و عواطف خاصی باشد مانند : مریم باکره و غم او
194 - تکامل فرهنگی کدام است؟
ج:اگر در طبقه بندی سبکها -یک سبک عام و کلی باشد انرا فرهنگی مینامیم .
195 - تکامل شخصی کدام است؟
ج: اگر در طبقه بندی سبکها -یک سبک خاص و منحصر بفرد باشد تکامل شخصی است ومختص بخود هنرمند در طول دوران زندگی خود او خواهد بود.
196 - در بررسی تاثیرات سبکها - منظور از محیط معاصر هنرمند کدام است؟
ج:یعنی کلیه امکانات موجود در مکان و زمان هنرمند -شامل محیط فیزیکی اجتماعی و روانی همینطور تاثیرات گذشته و گرایشهای زمان حال هنرمند.
197 - منظور از کاربرد اثار هنری کدام است؟
ج:شامل موارد کاربرد و استفاده از اثر هنری یا سبک میشود -همچنین معنایی که اثر هنری میتوانست برای جامعه خود داشته باشد .
198 - سهم شخصی هنرمند شامل کدامست؟
ج:ترکیب مجموعه تاثیراتی که براساس روحیه خاص یک فرد هنرمند شکل گرفته است -همچنین واکنش فردی بکاربرد یا محدودیتهای تکنیکی یک اثر هنری - مهارتهای هنرمند و علاقه مندیهای خاص او.
199 -اگر اثر سوگواری مسیح از جوتو -را با - شام اخر لئوناردو مقایسه کنیم -تکامل کدام سبک ودر چه بازه زمانی را بیان میکند؟
ج:تکامل سبک ایتالیایی را از زمان گوتیک متاخر یا رنسانس متقدم تا دوره رنسانس مترقی را بیان میکند.
200 - مسیر تکاملی سبک ایتالیایی بکدام سو می باشد؟
ج:یک مسیر طبیعت پردازی ارمان گرایانه
201 - سهم فردی و منحصر بفرد لئو ناردو کدام بود؟
علاقه به ریاضیات و شناخت و اگاهی به اثار باستانی وکلاسیک
202 - مارگارت فینچ - مورخ هنر چهار قالبی که در انها ترکیباتی از گرایشهای گوناگون با ویژگی های بصری پیوند میخورند بر شمرده -کدامند؟
ج:1 - رویکرد ایینی
   2 - رویکرد عینی
   3 - رویکرد کلاسیک
   4 - رویکرد عاطفی
203 -رویکرد ایینی برچه جنبه هایی متمرکز است؟
ج:برجنبه های نمادین-بنیادین و پایدار یک موضوع که بطرز ساده و مستقیم انجام شده باشند.
204 - اثار بدوی یا کهن شیوه کدامند؟
ج:مورخان هنر اغلب اثار هنری ایینی را بصورت اثار بدوی میشناسند.
205 - واژه کهن شیوه نشانگر کدام است؟
ج:بیپیرایگی و طبیعت ابتدایی این رویکرد های ذهنی نسبت بتولیدات هنر است .
206 - افریننده هنر اعتقادی کدام است؟
ج:رویکرد ایینی
207 - هنر اعتقادی کدام است؟ج: هنری که باور ها یا نگرشهای گسترده و ارزشمند یک جامعه را نشان می دهد.
208 - برخورد مقتدرانه و خلل ناپذیر از ویژگی های کدام رویکرد هنری است؟ج: هنر ایینی
209 - رویکرد ایینی از لحاظ صوری در برگیرنده کدامهاست؟ج: قراردادهای صوری ثابت و تغییر ناپذیر که بفرم هایی ساده و عاری از ظرافت و ساده انگارانه یا ناتیو- میباشند.
210 - چگونه میتوان فرمها را بسوی تجرید کشاند؟
ج:اگر متکی بر قواعد مرسوم باشند - میتوان انها را بدرجات مختلف از بازنمایی عکس گونه دورکرده بسمت تجرید کشاند.
211- رویکرد عینی برکدام جنبه های اثر تاکید میکند؟
ج: این رویکرد بر جنبه های قابل مشاهده ورویت یک موضوع تاکید میکند که بر اساس مطالعه دقیق و مستقیم صورت میگیرد؟
212 - در کدام رویکرد اولویت و رجحانی خاص برای تمهیدات و ترکیب بندی قایل نمیشویم؟
ج:رویکرد عینی
213 - گرایش رویکرد عینی بر کدام است؟
ج:برجزییات قابل مشاهده سطحی و سادگی در ترکیب بندی گرایش دارد.
214 - در رویکرد عینی بر کدام جنبه ها ارزش بیشتری قایل میشویم؟
ج:بر واقعیتها و جنبه عملی امور از جمله زمان و مکان
215 - رویکرد کلاسیک بر کدام جنبه های اثار هنری تاکید دارد؟
ج:برجنبه های جهان شمول و پایدار یک موضوع
216 - در رویکرد کلاسیک جنبه های قابل مشاهده موضوع با کدام -تعدیل میشوند؟
ج:با استفاده از یک ارمان قاعده مند کلی واز پیش تعیین شده .
217 - از لحاظ محتوایی رویکرد کلاسیک برکدام تاکید دارد؟
ج:برمنطق و تعقل
218 - نماد منطق و کلاسیسیسم در یونان کدام بود؟ج:اپولون
219 -اپولون برکدامها ارزش می نهاد؟
ج:نظم اجتماعی- خویشتن داری -شرافت و صفات عالی انسانی
220 - کلید واژه شناخت رویکرد کلاسیک کدام است؟
ج:واژه یونانی -اتوس-بمعنای منش والا و ائده ال
221 - رویکرد عاطفی با کدام واژه ها مترادف است؟
ج:باروک- رو مانتیک و اکسپرسیو
222- رویکرد عاطفی برکدام تاکید دارد؟
ج:برواکنشهای عاطفی  هنرمند بموضوع کار شده یا زمان معاصر خود یا برویژگیهای عاطفی موضوع تاکید دارد که جنبه هایی فردی وناپایدار دارند.
223 -رویکرد عاطفی چه تضادی با رویکرد کلاسیک دارد؟؟؟
ج:این رویکرد  بر خلاف رویه کلاسیک - در جستجوی جنبه های ناپایدار و گذرایی است که جنبه فردی دارند.
224 - از لحاظ صوری ترکیب بندی ها ی اثار با رویکرد عاطفی دارای کدام ویژگی ها میباشند؟
ج:تنوع - کنتراست - بسط و حرکت و بر رنگ بسیار تاکید می ورزند.
 225 - نمادرویکرد عاطفی کدام است؟ج:  دیو نیسوس
226 - دیونیسوس- کدام را گرامی می دارد؟
ج:ازادی و استقلال فردی را گرامی میدارد و القائ کننده روح همدردی - درام -هیجانات و اغراقهاست.
227 - کلمه یونانی پاتوس به چه معنایی است؟
ج:بمعنای رنج - کلید واژه درک رویکرد عاطفی در اثار هنری است.
228 - در مجسمه های کوروس- کریتیوس - دورفوروس-و - مرد اهل گل - چه چیز بعنوان قرارداد تمدن یونانی  مشترک و ثابت است؟
ج:بدن برهنه یک مرد.
229 - در مجسمه های یونانی کدام تغییر کرده است ؟
ج:ساختار فیگور ها
230 - جزییات در فیگور ها ی مجسمه های یونانی در طول زمان-چگونه تغییراتی کرده اند؟
ج:با گذشت زمان -جزییات بیشتری در فیگور ها نمایان میشود و حرکت بهتر نشان داده میشود.
231 - توجه بنشان دادن جزییات و حرکت بکدامها احتیاج داشت؟
ج:مهارت و دانش بیشتر
232 - مجسمه مرد اهل گل در حال احتضار نمونه کدام رویکرد محسوب میشود ؟
ج:رویکرد عاطفی
233 - در مجسمه مرد اهل گل چگونه مرد را از فیگور سایر یونانیان متفاوت می بینیم ؟
ج:ابروان برجسته  و موهای خشن و تناسبات  کلی چهره و بدن - نشان دهنده ویژگیهای نژادی خاص اوست که از مردمان یونان متمایز میگردد.
234 -حرکت در مجسمه مرد اهل گل - چگونه القائ شده است ؟
ج:به کمک خط مورب اندام مرد - باعث میشود تا احساس کنیم که حرکت او زنده است .
235 - کدام بخش مجسمه مرد اهل گل - از لحاظ  عاطفی تاثیر گذار تر است ؟
ج:حالت چهره و اندام مرد
236 - در معنای کلی مجسمه مرد اهل گل -  شاهد کدام ویژگی هستیم ؟
ج:ویژگی منهدم کننده - مرگ  افرینی و بی رحمانه بودن جنگ
237 -ذ  مجسمه ساز در مجسمه مرد اهل گل در پی بازگویی کدام داستان است؟
ج:داستان تهاجم نا فرجام علیه پادشاهی  هلنی - پرگاموم
238 - جرج کوبلر - مورخ هنر - اثار هنری را راه حلی برای کدام مطرح می کند؟
ج:راه حل هایی برای مسئله های مطرح شده در خصوص نیازها و انگیزه ها و علاقه مندیهای موجود
239 - جورج کوبلر در مورد اثار هنری چه گفته است ؟
ج:هر اثر هنری مهم  میتواند واقعه ای تاریخی و همینطور راه حلی برای مسئله ای دشوار بشمار اید
240 - کوبلر کدام راه حل ها را دشوار  تر و پویا تر می داند؟
ج:راه حل های تازه که بر خلاف راه حل های ابتدایی نیروی بیشتری می طلبد .
241 - نمونه هایی از راه حل های اولیه و راه حل های تازه و پویا مکدامند؟
ج:اثار مریم باکره از چیمابوئه و دیگری از پارمیجانیو
242 - در اثار مریم باکره شیئی که قرار بود عبادت کنندگان را به تعمق روحانی بکشاند کدام بود؟
ج:موضوع مادونا و کودکش
243 - محور اصول اعتقادی کلیسایی برکدام استوار بود؟
ج:برمرگ و قیام مسیح و امید بورود بملکوت اسمان
244 - نماد ملکوت اسمان  و دروازه ورود به ان در هنر کلیسایی کدام بود ؟
ج:مریم - مادر مسیح
245 - در زمان کدامیک از چیمابوئه و پارمیجانینو - مسایل دستخوش دگرگونی شده بودند؟
ج:در زمان پارمیجانینو نهضت پروتستان و گسترش ثروت و قدرت بوجود امده بود.
246 - دو اثری که چیمابوئه و پارمیجانینو از مادر مسیح کشیده اند کدام قدیمی تر است؟
ج: ان اثری که با تکنیک ساده تری اجرا شده قدیمی تر است که مربوط به چیمابوئه است .
247 - کدام اثر از چیمابوئه و پارمیجانینو با سبک حل مسئله کوبلر مطابقت دارد ؟
ج:طریق حل مئله بو سیله پارمیجانینو  که پر تحرک و دشوار اجرا گردیده است .
248 - چه چیز به ما کمک میکند تا سنتها ی بومی و دو رانهای تاریخی را مشخص کنیم ؟
ج:قراردادها ی مشخص و سلیقه ها که ویژگیها ی هر عصر را بیان میکنند.
249 - قراردادهای مشخص و سلیقه ها چگونه مشخص میشوند؟
ج:با مطالعه و مقایسه اثار هنری یک منطقه واحد در طول یک مدت مشخص
250 - ویژگیها را تعریف کنید؟
ج: شامل خصایص - کیفیات  و انگاره ها یی است که در یک زمان و مکان مشخص بصورت مشترک  در اثار هنری - هنرمندان  یا محیطهای هنری وجود دارند.
251 - شناخت ویژگی ها بکدام  می انجامد؟
ج: بطبقه بندی اثار هنری
252 - طبقه بندی اثار هنری چه فایده ای دارد ؟
ج:برای تفسیر موارد ناشناخته راهنماهای خوبی اند.
253 - در اثار هنری کدام ثابت و کدام متغییر است ؟
ج: قراردادها ثابت و سبکها متغییرند
254 - چه چیز اثار هنری را  از ما قبل خود متمایز میکند ؟
ج:جنبه های جدید و بی سابقه
255 -  ویژگی های اثار هنری کدامند ؟
ج: ویژگیهای بصری مربوط به یک سبک
256 - ویژگیهای بصری کدامند؟
جک شامل : فرمها - موضوعات - تصاویر و تاثیرات بصری  بر گرفته از اثار هنری گذشتگان
257 - مهر مشخص یک گروه و سبک در کدام قابل روئیت است؟
ج: در ویژگیهای بصری اثار
258 - انواع ویژگیهای اثار هنری کدامند؟
ج:1 - ویژگیهای بصری 2 - ویژگیهای فردی هنرمند 3 - ویژگی های فرهنگی یا محیطی
259 - کدام ویژگیها را میتوان با چشم دید؟
ج: ویژگیهای بصری
260 - کدام ویژگی ها با چشم باطنی و غیر مستقیم دیده میشوند؟
ج: ویژگی های فردی هنرمند ان و ویژگی های فرهنگی اثار را باید از راه تفسیر کردن دریافت .
261 - محیط هنری شامل کدام است ؟
ج: میتواند فیزیکی باشد مانند یک ناحیه و اقلیم و یا می تواند اجتماعی باشد مانند یک ساختار اجتماعی و حکومتی یا اقتصادی یا مذهبی باشد
262 - روانشناسی فراگیر مربوط بکدام ویژگی اثار هنری است ؟
ج: مربوط به محیط هنری
پایان سوالات فصل اول