شیمی عکاسی ارایه میکند:نمونه سوالات نورپردازی حرفه ای:


س: کدام دسته از چراغها نور دقیق وفضای لکه مانند و واضح ایجاد میکنند؟
ج:چراغهای نور متمرکز
س:کیفیت های شاخص نورزپردازی متمرکز کدامند؟
ج: نور تند و وضوح کامل لبه های سایه روشن ونیز کنترل بسیار دقیق نور
س:هدف چراغهای نور پراکنده کدامند؟
ج:ایجاد جلوه های کلی وروشن کردن فضایی وسیع با نور یکدست
س:کیفیت شاخص نورپردازی پراکنده کدامند؟
ج: ایجاد دامنه ای از رنگمایه ها ی میانی که همزمان با دور شدن از فضای اصلی روشن-بتدریج تیره میشوند.
س:چه هنگام نور پردازی غیر مستقیم میشود؟
ج: زمانیکه مسیر نور ابتدا با یک صفحه ی بازتاب سد- میشود و مجددا توسط همان صفحه پخش گردد
س:کدام صفحات برای  نور پردازی غیر مستقیم مناسبند؟
ج:مقواهای مات-دیوار پوسته پوسته و پارچه نمدی
س:چند نوع سایه در نور پردازی وجود دارد؟
ج:1-سایه های تند 2-شبه سایه ها
س:سایه های تند کدامند؟
ج: سایه های کاملا تیره


س: شبه سایه ها کدامند؟
ج:همان نیم سایه ها یا رنگمایه های خاکستری رنگند.
س:نور پردازی مکمل به چند صورت انجام میشوند؟
ج:دو نوع اند:1- بیانگر نورپردازی تعدیل کننده اند 2- بیانگر نور پردازی جلوه سازند
س:نور پردازی تعدیل کننده کدام است؟
ج:روشن کردن سایه های حاصل از نورپردازی بنیادی را برعهده دارد.
س:نور پردازی جلوه ساز کدام است؟
ج:نور های تند اضافه بر نور های تند نور پردازی بنیادی را بوجود می اورد .
س:چگونه میتوان به ایجاد نورپردازی ها مختص پرداخت؟
ج:با ایجاد جزیی ترین تغییر در زاویه تابش نور چراغها
س:انواع مختلف نورپردازی را چگونه میتوان متمایز کرد؟
ج:با واژگان موضع جانبی - و- ارتفاع منبع نور
س:چرا از کی لایت- به نور بنیادی تعبیر میشود؟
ج:زیرا سایر نور ها ی مورد استفاده تابع انند.
س:کلید تمام نور پردازی ها کدام است؟
ج:نورپردازی بنیادی
س:نور پردازی بنیادی با چند منبع نور انجام میشود؟
ج:تنها یک منبه نور
س:جلوه سازی روی کدام نور پردازی ها اعمال میشود؟
ج:نور بنیادی
س:نور بنیادی از لحاظ منبع در کدام موارد شامل استثنا میگردد؟ج:در حالت نورپردازی حاشیه ای برای تمام رخ باید از 2 منبع یا چراغ نور استفاده کرد.
س:نمود ودرک رنگمایه در عکاسی سیاه وسفید به کدام بستگی دارد؟
ج:شش عامل:
1-کمیت نور چراخ یا منبع
2-شدت نور که نسبت به فاصله مدل تا منبع به ان میتابد
3-شدت نوری که از مدل منعکس میشود
4-حساسیت فیلم و کاغذ
5-نور دهی یا اکسپوژ مناسب
6- ظهور مناسب
س:در نور پردازی مواضع متعدد جانبی را چگونه میتوان بدست اورد؟
ج:با حرکت دادن افقی منبع نور
س: انواع متعدد ارتفاع در نور پردازی چگونه حاصل میشود؟
ج:با حرکت دادن عمودی منبع نور
س:کدام حرکت چراغ فقط یک شکل نورپردازی حاصل میکند؟
ج:حرکت مورب که نورپردازی اریب- حاصل میکند
س:چگونه میتوان نقطه ی مبنا در نور پردازی را بدست اورد؟
ج:درصورتیکه چراغی را مستقیما مقابل صورت مدل قراردهیم طوریکه سایه بینی ایجاد نشود.×
انواع متعدد مواضع جانبی در نور پردازی کدامند؟
ج:1- نورپردازی مرکزی 2 غیر مرکزی 3- اریب4- کناری5- کناری-پشت سر 6- نورپردازی از پشت سر
س:نورپردازی مرکزی چگونه حاصل میشود؟
ج:با قراردادن یک منبع نور به طور مرکزی در مقابل مدل حاصل میشود.
س:جلوه های اصلی نور پردازی مرکزی کدامند؟
ج:سطح صورت روشن و دو طرف سر تیره یا سایه است
س:در کدام نورپردازی هر دو طرف بینی روشن وواضح است؟
ج:نورپردازی مرکزی
س:شکل و ظاهرالگوی سایه به کدام بستگی دارد؟
ج:به ارتفاع منبع نور.
س:در کدام نورپردازی ها الگوی بدست امده متقارن است؟
ج:نورپردازی مرکزی.
س:در چه صورت در مدل هیچ سایه ای ایجادنمیشود؟
ج:در صورتیکه چراغ با مرکز صورت مدل همتراز باشد.
س:در صورت همترازی چراغ با مدل -گلو وصورت چگونه بنظر میرسند؟
ج:از نظر رنگمایه در یک سطح بنظر میرسند.
کدام نورپردازی جلوه ای دراماتیک دارد؟
ج:نورپردازی تحتانی یعنی چراغ زیر سطح تراز قرارگیرد.
س:در نور پردازی مرکزی چگونه میتوان چشم ها ولب پایینی را اندکی برجسته بنظر رساند؟
ج:با بردن چراغ به بالای سطح تراز وزاویه تابش 30 درجه
س:کدام به ارتفاع متوسط در نور پردازی مشهور است؟
ج:تابش نور با ارتفاع 45 درجه
س: درچه زاویه ای هنوز ظاهر عمومی صورت  خوشایند است؟
ج:در زاویه 45 درجه
س:جلوه صورت در ارتفاع 75 درجه نورپردازی مرکزی چگونه است؟
ج:صورت جلوه یی بی روح وتا حدی زشت پیدا میکند
س:چه هنگام درنورپردازی صورت در سایه قرارمیگیرد ولی موها روشنند؟
ج:این حالت حاصل نورپردازی در زاویه 90 درجه است
س:اجزای صورت در نور پردازی مرکزی چگونه باریک میشوند؟
ج:با افزایش تدریجی ارتفاع چراغ
س:شکل تعدیل شده نورپردازی مرکزی کدام است؟
ج:نورپردازی غیر مرکزی
س:چگونه به نور پردازی غیر مرکزی دست پیدا میکنیم؟
ج:اگر منبع نور را اندکی ازوسط محور عمودی صورت منحرف کنیم تا با ان زاویه 20تا 25 درجه بسازد -نورپردازی غیر مرکزی خواهیم داشت.
س:در نورپردازی غیر مرکزی جلوه مدل ما چگونه است؟
ج:سطح جلویی ودر عین حال یک طرف سر دیده میشود.
س:فرق نور پردازی مرکزی وغیر مرکزی در جلوه مدل کجا معلوم میشود؟
ج:انجا که در نورپردازی غیر مرکزی جلوه کلی نامتقارن میگردد.
س:سایه بینی در نور پردازی غیر مرکزی چگونه است؟
ج:در یک طرف بینی یکدست سایه میشود.
س:در نور پردازی غیر مرکزی شکل سایه بینی چگونه از دایره به مثلثی تغییر میکند؟
ج:سایه برحسب زاویه انحراف منبع نور از مرکز بشکل دایره ای کوچک روی یک پره بینی ظاهر شده واگر زاویه انحراف زیاد گردد سایه به شکل مثلث مماس با کناره صورت تبدیل میشود.
س:چگونه سایه بینی به طرف بالا منحرف میشود؟
ج:در صورتیکه نورپردازی تحتانی یعنی از پایین انجام شود
س:حالت کاملا سیاه یک طرف بینی به چه منظور نورپردازی میشود؟
ج:برای ایجاد حالت دراماتیک.
س:چگونه نور پردازی اریب انجام میشود؟
ج:اگر چراغ را بطور مورب در زاویه 45 درجه و ارتفاع متوسط قرار دهیم نورپردازی اریب حاصل میشود.
س:در کدام نور پردازی در یک طرف صورت با مثلث نور مواجه میشویم؟
ج:اریب
س:نورپردازی اریب حد فاصل کدام نور پردازی هاست؟
ج:مابین نورپردازی غیر مرکزی وکناری قرار دارد.
س:قسمتهای سایه وروشن در نور پردازی اریب کدامند؟
ج:یکطرف صورت را روشن وبخش عمده طرف دیگر به استثنا یک مثلث نورانی --در سایه قرارمی دهد.
س:جهت مثلث نورانی در نورپردازی اریب به کدام طرف است؟
ج:راس این مثلث به طرف پایین است.
س:در نور پردازی اریب -چگونه سایه در کنا ربینی واطراف دهان پخش میشود؟
ج:اگر چراغ خیلی به موضع غیر مرکزی-25 درجه- نزدیک باشد.
س:تاثیر کدام نورپردازی ها قوی تر و واضح است؟
ج:نورپردازی اریب
س:منبع نور برای نورپردازی اریب cross کدام است؟
ج:چراغ نور متمرکز.
س:در چه زاویه ای به نورپردازی کناری دست پیدا میکنیم؟
ج:در زاویه 70 درجه نسبت به نقطه مبنا.
س:نور پردازی کناری از کدام جهت غیر عملی است؟
ج:از ارتفاع تحتانی
س:چرا نور پردازی کناری جلوه ای نا خوشایند دارد؟
ج:زیر صورت را از سطح تراز به بدو بخش نور انی و کامل در سایه تقسیم میکند
س:تصویری که تخت نورپردازی شده -متکی به کدام است؟
ج:متکی به بازسازی رنگهای نگاتیو اصلی است -توزیع رنگ برای دستیابی به تضاد رنگی.
س:شباهت صوری عمدتا به کدام بستگی دارد؟
ج:باز شناختن شکل کلی اجزای صورت به روشی عادی
س:دخالت شکل کلی اجزای صورت در شباهت عاطفی- چگونه است؟
ج:دخالتی غیر مستقیم است
س:شباهت صوری-بین کدامها باید ایجاد شود؟
ج:بین شکل کلی اجزای صورت در عکس وشکل واقعی مدل.
س:در انتقال شباهت عاطفی میان کدامها باید تعادل ایجاد کرد؟
ج:بین ویژگی های صورت و برداشتهای شخصی یی که از مدل داریم
س:چند مثال برای ویژگی های صورت در ارتباط با شخصیت ادمها بیان کنید؟
ج:1-چهره های گوشتالو وصورتی رنگ را به ادمهی خیر اندیش
2-پیشانی بلند را به ادمهای روشنفکر
3-صورتهای خوش اب ورنگ را به کسانیکه در فضای باز کار میکنند---ربط میدهیم